Wydrukuj tę stronę

Organy przedszkola

§ 11

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.

§ 12

1. Przedszkolem kieruje dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, zastępuje go społeczny zastępca dyrektora tego przedszkola.

§ 13

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, działa zgodnie ze Statutem i przepisami prawa, w szczególności:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp
i ppoż.,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w szczególności przez działalność:
a) diagnostyczno-oceniającą
b) wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym przedszkole.
2. Działalność diagnostyczno-oceniająca obejmuje w szczególności:
1) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
2) diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola w całości lub w wybranych zakresach,
3) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli.
3. Formami działalności diagnostyczno-oceniającej są: hospitacje oraz badania wybranych zakresów
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
4. Formami działalności wspomagającej są w szczególności:
1) szkolenia i narady,
2) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących przedszkola,
3) udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola, w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom i inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach,
4) upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań przedszkoli,
w szczególności przez promowanie przykładów dobrych praktyk,
5) inspirowanie lub organizowanie współpracy między nauczycielami, przedszkolami, szkołami wyższymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy.
6. Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który
przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
7. Plan nadzoru zawiera:
1) zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań,
2) plan hospitacji,
3) tematykę szkoleń nauczycieli , uwzględniających w szczególności wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym,
4) inne informacje, uznane przez dyrektora za istotne.
8. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru zawierającą:
1) zakres wykonania planu;
2) wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:
a) wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych wychowanków, z uwzględnieniem ich
możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,
b) ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad wychowankami;
3) podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz
z informacją o ich skutkach.
9. Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
10. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
11. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.
12. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej.
13. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami.
14. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
15. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe.
16. Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
17. Współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
18. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
19. Dokonuje oceny wszystkich pracowników samorządowych zajmujących w przedszkolu stanowiska urzędnicze wg kryteriów określonych regulaminem.
20. Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko
obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.
21. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, jeśli takie działają
w przedszkolu.
22. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym
regulaminem.
23. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 14

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola
w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej placówki.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 15

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
2) zatwierdzanie uchwałą planów pracy przedszkola w szczególności wieloletniego programu rozwoju oraz rocznego planu pracy,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zestawu programów wychowania przedszkolnego oraz książek pomocniczych obowiązujących w następnym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
7) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówce.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
5) propozycje dyrektora w sprawie powierzenia funkcji społecznego zastępcy dyrektora.

§ 16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy jej członków.
2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 17

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach.
5. Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa uchwalany przez Radę regulamin.
6. Decyzje Rady Rodziców są jawne.
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin jej działalności.

§ 18

1. Rada Rodziców bierze udział w sprawach przedszkola na zasadach określonych w ustawie
o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie przedszkola:
1) współdziała z Radą Pedagogiczną w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę
i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,
2) przekazuje rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacje o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców,
3) występuje do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola,
4) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników pomocniczych przeznaczonych do wychowania przedszkolnego,
5) opiniuje projekt planu finansowego,
6) opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego,
7) wykonuje inne zadania na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy.

§ 19

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń,
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
3. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
4. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
2) podejmowanie próby wyjaśnianie istoty nieporozumień,
3) mediacje,
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.
5. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
7. Decyzja organu jest ostateczna.